Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Thơ luật Cung hỷ tân niên

KHAÙNH HYÛ TAÂN NIEÂN


Cung Hyû Taân Nieân

Minh nieân cung hyû thò an khöông
Duïc ngoä haèng khai töù tuùc töôøng
Nhaät ñaùo thieân ban taêng phuùc ñöùc
Thôøi lai ñòa phaùt ñaéc taøi löông
Vaên chöông tieâu khieån tình thi khaùch
Phuù vònh giao löu nghóa baïn ñöôøng
Chi tueá hoàng aân tröôøëng thoï theá
Moân trung vieân maõn laïc thanh xöông!

Lieâu Ñình Töï. Chaáp buùt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét