Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Thơ Luật Cuộc đời


KHOAÛNH KHAÉC CUOÄC ÑÔØI

Traûi qua naêm thaùng soáng treân ñôøi
Laën huïp phong traàn chæ coù toâi
Thaàm nghó bao phen töøng côõi gioù
Chôït mô moät thuôû ñaõ tung trôøi 
Tình thô laïc loõng loøng chöa kheùp
Luoáng aùi  u hoaøi moäng vôõ rôi
Canh caùnh beân doøng côn aám laïnh
Nieàm tö khaéc khoaûi maõi xa vôøi.

          Lieâu Ñình Töï,   !2 nhận xét:

  1. Thăm anh,đọc thơ và cảm.
    Chúc anh tuần mới nhiều vui !

    Trả lờiXóa
  2. Rất vui được bạn sang thăm đọc thơ và cảm nhận, chúc sức khỏe buổi tối an lành!

    Trả lờiXóa