Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Thơ họa Di huấn tiền nhân

DI HUẤN TIỀN NHÂN

(Họa thơ Liêu Đình Bá)


Thiên kinh vạn điển khó ghi lòng
Bác học uyên thâm tránh khỏi nông
Luận cổ suy kim tường nghĩa sự
Tầm nguyên kế thuật rạng tâm đồng
" Tù trung nhật ký" lời tuyên mệnh
" Nam quốc sơn hà" thế tiến công
Di huấn tiền nhân truyền hậu đại
Phàm năng tôi luyện mới thành cồn.

Liêu Đình Tự


Bài xướng


LUẬN CỔ SUY KIM

Chuộng dùng từ cổ rộng yên lòng
Chọn chữ gieo vần khỏi sợ nông
Điển tích tầm chương noi bút thánh
Tân kỳ trích cú dấu thần đồng
"Phong kiều dạ bạc" còn vang tiếng
" Xích bích Ngụy Tào" bại phản công
Luận cổ suy kim nay chẳng kém
Nhà thơ hiện đại nổi như cồn.

Liêu Đình Bá


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét